صلاحیت و گواهینامه

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر موفق به اخذ گواهینامه سیستم ارزش گذاری برند ISO 10668:2010 در سال 1396 گردیده است.

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر در سال 1395 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 گردیده است.

ISO 9001-2008

 

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر در سال 1396 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301:2012 گردیده است.

 

 

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر در سال 1395 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 گردیده است.

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر در سال 1396 موفق به اخذ لوح افتخار به جهت شرکت در اجلاس تخصصی مدیریت در تراز جهانی از انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران گردید.

 

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر در سال 1395 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 گردیده است.

شرکت مهندسین مشاور آژند کیاساز کویر در سال 1396 موفق به دریافت نشان عالی مدیریت کسب و کار به همراه اصالت نامه از مجمع بین المللی اعتبارسنجی سوئیس شده است.